• Presentation1.gif

Fishermen casting their nets, Gaza, 1935