• alrifi 3.jpg

Al-Rifi sons at Gaza beach in 1958